Start
Omhoog

 

Vasten

 

EEN CHRISTELIJKE VASTENBELEVING 

 

Naar het voorbeeld van Jezus (Mt. 4,2) leggen we ons in de Vastenperiode gedurende veertig dagen toe op ... ja, op wat eigenlijk? Doorgaans spreken wij over de veertigdagentijd als een tijd van vasten. We letten dan een beetje op wat we eten en drinken en hoeveel. Maar waarom doen we dit? Om enkele kilootjes lichter te wegen? Nee, dat kan de bedoeling toch niet zijn.

Hieronder vind je een beetje toelichting die een hulp kan zijn bij een zinvolle vastenbeleving.  Met vasten, aalmoezen en gebed... De evangelist MatteŁs vertelt ons het meest over een zinvolle vastenbeleving. Zullen we even bij hem te rade gaan?

In het hartje van de bergrede (de hoofdstukken 5,6 en 7 van het MatteŁs-evangelie) geeft hij ons drie kapstokken waaraan we onze vastenbeleving kunnen ophangen: aalmoezen (Mt. 6,1-4), gebed (Mt. 6,5-15) en vasten (Mt. 6,16-18).

Aalmoezen herstellen de onrechtvaardige verhoudingen met sommigen van onze naasten. Armen en minderbedeelden verdienen niet alleen onze aandacht, maar ook een stukje van onze (westerse) overvloed. Durven we onszelf een beetje pijn doen om een ander, die vaak zelfs het allernoodzakelijkste moet missen, gelukkiger te maken? In de Vlaamse kerk is Broederlijk

Delen de concrete vertaling van Jezus' aansporing aalmoezen te geven. Maar Hij raadt ons aan hierbij de nodige bescheidenheid aan de dag te leggen: "Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet" (Mt. 6,3). Gebed herstelt onze relatie met God. Zoals dat het geval kan zijn in elke relatie kan ook onze omgang met God aan kwaliteit en intensiteit inboeten. De veertigdagentijd is daarom de geschikte periode om het contact met God te herstellen. Niet voor het oog van de mensen, zegt Jezus, maar in het verborgene. En maak je ook geen zorgen om de woorden die je moet gebruiken. De kwaliteit en het succes van ons gebed ligt niet in de mooie omhaal van woorden, maar in de eenvoud en eerlijkheid waarmee we ons hart openstellen voor God. Het is hier dat Jezus ons het Onze Vader aanreikt als voorbeeld van gebed.

Vasten herstelt de relatie met onszelf. Door onszelf iets te ontzeggen ondervinden we aan den lijve hoe moeilijk het soms kan zijn iets van onszelf gedaan te krijgen. Het helpt ons weer met beide op de grond te staan. Goede voornemens leven vaak enkel in ons hoofd. Vasten maakt duidelijk dat overgaan tot concrete daden niet kan zonder een reČle inspanning of moeite. En zo brengt vasten soms onze eigen onmacht en onvermogen aan de oppervlakte.

Tips voor je vasten:

  • ga na waaraan je je geld uitgeeft en vraag je af of je hiervan niet eens iets kan spenderen aan Broederlijk Delen.
  • duw af en toe eens wat minder door je keelgat en ervaar aan den lijve hoe gehecht je bent aan je luxueuze levenswijze.
  • neem eens deel aan vastenactiviteiten in je omgeving (een hongerweekend, een maaltijdloze dag eens per week of op Goede Vrijdag) of stel zelf een actieschema op.

Goedmaken wat fout is .....

Op de derde zondag van de veertigdagentijd zullen we in het openingsgebed volgende zin horen voorbidden: "God, alle goedheid en barmhartigheid begint bij U, en om te herstellen wat de zonde heeft verstoord, hebt Gij ons geleerd te vasten en te bidden en met anderen ons bezit te delen."

Veertigdagentijd is dus de periode waarin wij ons bezinnen over wat er in onze persoonlijke christelijke levenswijze fout gelopen is. Waar het vuur van het begin stilaan is uitgedoofd en wij lauwe mensen geworden zijn. Een tijd om datgene wat gaandeweg scheefgezakt is weer recht te trekken.

Je kan de veertigdagentijd dus beleven als een tijd van innerlijk zuivering en reiniging. Om het stof van ziel en hart eens goed weg te blazen. Veertigdagentijd is in vele gezinnen nog steeds het moment om grote schoonmaak te houden in huis. Het is ook de geschikte tijd om grote schoonmaak te houden binnenin onszelf! Via de profeet EzechiŽl zegt God tot ons: "Ik zal zuiver water op u sprenkelen en gij zult rein worden van al uw ongerechtigheden; een nieuwe geest zal ik U schenken!" (Ez. 36,23-26). 

Tip voor jouw schoonmaakprogramma: maak van de veertigdagentijd misschien gebruik om eens diep in jezelf te kijken en in een biechtgesprek met een priester God om vergeving vragen over wat allemaal is fout gelopen.

Meer trouw en toeleg .....

In de veertigdagentijd horen we in de prefatie (dat is het begin van het grote dankgebed) het volgende zeggen: "Dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin zij zijn geboren. Zo groeien wij tot de volheid der genade, die Gij uw kinderen hebt toegezegd."

Soms horen we het wel eens op het sportnieuws of lezen we het in de krant: beloftevolle sportlui en toekomstige kampioene gaan van tijd tot tijd eens "op afzondering". Dan bedoelt men dat deze sporters zich voor een tijdje terugtrekken om zich met grotere toeleg toe te spitsen op een intensieve trainingscampagne. Niets mag hen afleiden, niemand mag hen storen.

Waarom de veertigdagentijd niet aanzien als een periode van intensieve training? Een hernieuwde aandacht voor het gebed voor zover dit langzaam aan verwaarloosd werd.... Een verscherpte aandacht voor Jezus' levensregels.... Meer rekening houden met de mensen rondom mij en minder met mezelf bezig zijn....

We hoeven geen kampioenen te worden. Maar van tijd tot tijd een tandje bijzetten zal zeker geen kwaad doen! Of om het met een van de brieven van het Nieuwe Testament te zeggen: "Laat ons vastberaden de wedstrijd lopen waarvoor we hebben ingeschreven." (Hebr. 12,1).

Tips voor jouw trainingsprogramma:

  • breng jezelf er toe dagelijks wat tijd vrij te maken voor een gesprek met God
  • hernieuw je trouw aan de wekelijkse zondagsviering. Er is wel een parochie in je buurt die op geregelde tijdstippen een gezins- of jeugdviering op touw zet. Neus eens in het parochieblad!
  • hou de vinger niet op de knip van je portemonnee en ontdek de vreugde van het geven.