Start
Omhoog

   

  • STICHTING: De Islam begon ongeveer 1.400 jaar geleden in het huidige Saoedi-ArabiŽ.
  • STICHTER: De Profeet Mohammed.
  • BELANGRIJKE GESCHRIFTEN: De Koran.
  • AANHANGERS: Meer dan een miljard, voornamelijk in het Midden-Oosten, IndonesiŽ, Pakistan, Bangladesh, Afrika, China en Oost-Europa.
  • SEKTEN: Er zijn twee grote groepen binnen de Islam. De Soenni's zijn volgelingen van de politieke opvolgers van Mohammed. De ShiÔten zijn volgelingen van Mohammed's familie-opvolgers, allen martelaren op vroege leeftijd.

In de 7de eeuw stichtte de profeet Mohammed in ArabiŽ een godsdienst die veel invloed op de wereld zou krijgen.

De volgelingen van de islam noemen we moslims of moslems. Zij geloven dat veel profeten of meesters door God zijn gezonden. Mozes en Jezus Christus waren ook zulke profeten, maar volgens de moslims was Mohammed de allergrootste. Net als Christenen en joden geloven moslims in 1 God, in Allah.

Islam betekent "onderwerping," overgave aan de wil van God en de moslim gehoorzamen. Degenen die zich onderwerpen worden Moslims genoemd. Het islamitische leven gaat uit van een reeks regels die de 5 zuilen van de islam worden genoemd. De moslims geloven dat zij de hemel zullen bereiken als zij volgens deze regels leven. Er gelden ook strenge regels voor de omgang van de mensen onderling. De kleding van moslimvrouwen moet hun lichaam helemaal bedekken en alcohol en gokken zijn verboden.

Tegenwoordig zijn er meer dan 800 miljoen moslims in het Midden-Oosten, AziŽ en Afrika. De islam groeit nog steeds onder andere door de invloed van heel strenge gelovigen die de ouden en strenge ideeŽn van de islam weer willen invoeren.

Islam betekent in het Arabisch "overgave aan de wil van god". Na het jodendom en het christendom is het de 3de grote godsdienst die geopenbaard werd aan een profeet, nl. Mohammed.

Deze godsdienst is ontstaan in de Arabische woestijn, in het begin van de 7de eeuw. In die tijd woonden maar weinig Arabieren in steden. De meeste waren rondtrekkende bedoeÔnen die in tenten woonden. Hun godsdienst was oorspronkelijk polytheÔstisch. Er werden dus veel goden vereerd. Maar in de tijd van de profeet Mohammed waren er  veel joodse en christelijke invloeden.

Een Arabier hoort altijd bij een stam. Mohammed behoorde tot de stam de Koeraisjiten. In de 5de eeuw hebben de Koeraisjiten Mekka veroverd. Het is een vruchtbare stad, een bloeiend handelscentrum en een beroemd bedevaartplaats. Men bezoekt er de Kašba (huis van God), een grote kubus waarin een basalten meteoorsteen, de Zwarte steen ligt. De Kašba zou door Adam gebouwd zijn. Na de verwoesting door de zondvloed zou hij weer zijn opgebouwd door Abraham en zijn zoon Ismael.

 

1. De profeet Mohammed

Mohammed wordt omstreeks 570 in Mekka geboren. Al jong was hij wees. Hij groeit op bij zij oom en neef Ali. Later werkt hij voor een rijke weduwe, Khadida. Hij leidt haar karavanen. Ze trouwen met elkaar, zij is dan 40 en hij 25. Mohammed mediteert vaak nachtenlang in een rot in de berg Hira, niet ver van Mekka. Als hij in 611 tijdens ťťn van deze nachten ligt te slapen, verschijnt de engel GabriŽl in een wolk van licht. Deze zegt hem dat hij de profeet van Allah is. Sindsdien ontvangt hij regelmatig een goddelijke boodschap: Er is geen andere god dan Alla en Mohammed is zijn afgezant.

Dit wordt de geloofsbelijdenis van de moslim.

Zijn eerste volgelingen zijn Khadida en haar dochter Fatima. hij spreekt ook tot de armen en zegt dat iedereen, onafhankelijk van zijn ras of huidskleur, moslim kan worden.

Hij moedigt de vernietiging van de afgoden aan. Maar in Mekka vindt hij veel vijandschap. In 622 emigreert Mohammed met zijn volgelingen naar Medina (stad van de profeten), 350 km van Mekka.

Deze emigratie van Mohammed (de hidzjra) betekent de breuk met het stammensysteem (oemma). Dit is ook het jaar 1 van de Mohammedaanse jaartelling.

Mohammed voert verschillende oorlogen. Het zijn de heilige oorlogen (jihad) tegen de vijanden van Allah. In 630 komt hij als overwinnaar terug in Mekka. 2 jaar later sterft hij in Medina.

 

2. De koran

2.1 De teksten

De goddelijke boodschap die de profeet doorgegeven heeft, is door zijn volgelingen vastgelegd op schouderbladen van kamelen, dierenvellen en platte stenen. Deze teksten vormen de Koran ( Arabisch voor voordracht) . Er zijn 114 soera`s of hoofdstukken. Behalve de eerste zijn ze gerangschikt naar hun lengte (eerst de langste). De uitspraken van Mohammed vormen de soenna, de leefregel naast de Koran. De islamitische wet of shariah is gebaseerd op de Koran en de soenna. Zo is de islam tegelijkertijd godsdienst, wet moraal, levensstijl en cultuur. Het Arabisch is de heilige taal van alle moslims in de hele wereld.

2.2 De 5 pijlers

de islam kent 5 plichten of pijlers voor iedere moslim: 

1) Geloofsbelijdenis: "Er is geen God dan Allah, en Mohammed is Zijn Profeet." 

2) Het gebed: Vijf maal per dag bidden in de richting van Mekka, de heilige stad.

3) Het geven van aalmoezen: een deel van het inkomen van iedere Moslim wordt gegeven als steun voor de moskee en de armen. 

4) Vasten: De gehele Ramadan, de negende maand van de Moslimkalender, vasten de gelovigen van zonsopgang tot zonsondergang. Er mag niet gegeten, gedronken, gerookt en gevrijd worden.

5) Bedevaart: Minstens eenmaal in het leven moet iedere gelovige naar Mekka, de heilige stad gaan. Zij gaan gekleed in eenvoudige witte kleding.

De Islam gelooft in 1 God en is dus monotheÔstisch. Mohammed is een heel belangrijke profeet bij de islam. 

 Tegenwoordig is de Islam 's werelds snelst groeiende godsdienst.

3. Bedevaarten en heilige plaatsen

De bedevaart (hadj) naar Mekka, de eerste heilige stad van de islam (erna volgen Medina en Jeruzalem) is een hoogtepunt uit het leven van de moslim. hij vindt plaats in de eerste maant van het mohammedaanse jaar.

Als het kan, maakt iedere moslim deze tocht eenmaal in zijn leven. er aangekomen doet de gelovige speciale tweedelige en naadloze witte kleren aan, om alle verschillen tussen de mensen weg te nemen. Dan voert hij een aantal rituelen uit. De 2 belangrijkste zijn de omgang, 7 keer rond de Kašba heen lopen en de 7 tochten tussen 2 bergen, de safa en de Marwa. Het hoogtepunt van de bedevaart is het bezoek aan de berg Arafat. Daar staat de gelovige tegenover God. Op de 4de dag vindt bij zonsopgang de steniging plaats van de grote sjaitan (duivel). De bedevaart eindigt met een feest.

 

De pelgrimstocht naar Mekka.

4. Riten en feesten

Alle moslims waar ook ter wereld, slachten aan het eind van hun bedevaart een schaap om Id al-Kebir (groot feest) of Id al-Adla (offerfeest) te vieren.

Andere moslimfeesten zijn de eerste Muharram, het begin van het jaar volgens de mohammedaanse jaartelling.

Het wordt gevolgd door de Moeloed ( de gedenkdag van de geboorte van de profeet) en de Id es-Seghir (klein feest) of Id al-Fitr (maaltijdfeest) aan het einde van de Ramadan.

5. Twee strekkingen

Kort na de dood van Mohammed in 632 ontstonden er 2 belangrijke stromingen:

* de soennieten: ze noemen zich mensen van de gemeenschap en traditie. Ze zijn gematigd en keuren het geweld van extremisme af.

* de sjiieten: ze vereren de imams, afstammelingen van Ali, onfeilbare gidsen die de verborgen betekenis van de Koran kennen. Het is een minderheid.  

 

6. Fundamentalisme

Sinds het ontstaan van deze 2 stromingen werd het islamitische gebied uitgebreid door oorlogen. Vanaf 750 nam de overheersende invloed van de Arabieren af en was het met de politieke eenheid van de islam gedaan. Verschillende landen erfden een deel van het islamitische rijk. In de 19de eeuw kwam vrijwel heel de islamitische wereld in handen van Westerse mogendheden. Een van de reacties hierop was fundamentalisme, terugkeer naar het oorspronkelijke. De aanhangers hiervan hebben sinds de jaren 70 meer en meer aan invloed gewonnen, onder andere in Pakistan, Iran, LibiŽ en MauritaniŽ.

 

1. Wat is de naam van ons geloof?
De naam van ons geloof is Islam. Dit woord wordt uitsproken als: Ies-laam. Een volgeling van de Islam staat in het Nederlands bekend als een Moslim. De juiste uitspraak van het oorspronkelijk Arabisch woord is echter Moes-liem.


2. Wat betekenen deze woorden?
Het woord Islam betekent "vrede aangaan" en ook "onderwerping aan God". Moslim betekent daarom iemand die vrede heeft gesloten, zowel met God als met de mens, door onderwerping aan God.


3. Wie heeft deze namen aan dit geloof gegeven?
Deze namen zijn te vinden in de Heilige Koran, het heilige boek van de Moslims. God zegt bijvoorbeeld:

"Ik heb voor jullie (O mensheid) de Islam gekozen als religie."(hoofdstuk 5, vers 3, oftewel afgekort 5:3), en

"Hij (God) noemde jullie Moslims." (22:78)


4. Wat is het basisprincipe van de Islam?
Dat is het vrede sluiten met God, wat betekent het volledig onderwerpen en gehoorzamen aan God. En ook het vrede sluiten met de mensheid, wat betekent dat we goed doen aan de mensen om ons heen. Dit basisprincipe wordt op de volgende manier in de Heilige Koran beschreven:

"Hij die zich volledig onderwerpt aan Allah en goed doet (aan anderen), vindt zijn beloning bij zijn Heer." (2:112)

(Let op: het woordje "hij" betekent op dergelijke plaatsen in de Koran niet slechts een man, maar ieder menselijk wezen, mannelijk of vrouwelijk).


5. Hoe kwam de Islam in de wereld?
De godsdienst van de Islam in de huidige vorm kwam tot ons door de leer van de Heilige Profeet Mohammed, die ongeveer 1400 jaar geleden (geboren in 571 n.C., gestorven in 632 n.C.) in ArabiŽ leefde en predikte. De Heilige Profeet onderwees echter dat hij niet een geheel nieuwe godsdienst in de wereld bracht, omdat de basisprincipes van de Islam ook door de stichters van de diverse religies vůůr hem werden verkondigd. De Islam begon dus niet bij de Heilige Profeet Mohammed, maar was ook de godsdienst van Abraham, Mozes, Jezus, Krisjna, Boeddha, en iedere andere profeet van God.


6. Waarom is de godsdienst niet vernoemd naar Mohammed, de Heilige Profeet?
Omdat, strikt gezien, de Heilige Profeet Mohammed niet de stichter was van de Islam, hij was zelf een Moslim B een volgeling van de Islam. Ook de profeten die hem voorgingen worden in de Heilige Koran Moslims genoemd. Onze godsdienst is niet naar de Heilige Profeet Mohammed vernoemd om te benadrukken dat zij dezelfde basisprincipes onderwijst die oorspronkelijk werden onderwezen door alle profeten die hem in diverse delen van de wereld voorgingen.


7. Zijn er nog bijzondere redenen waarom onze godsdienst Islam genoemd wordt?
Ja. Omdat zij onderwijst dat, zoals het universum om ons heen gehoorzaamt aan de wetten die God voor haar heeft vastgelegd, de mens zich ook moet onderwerpen aan de leiding die de Almachtige heeft geopenbaard middels Zijn Profeet. Het onderwijst dat Islam ofwel "onderwerping aan God" een waarmerk is van de fysieke wereld en van de menselijke aard. Elk kind is bij geboorte een "Moslim" in die zin dat hij (of zij) zich volgens de ware menselijke aard gedraagt.


8. Als voorgaande profeten ook dezelfde basis "Islam" predikten, wat was er dan nieuw aan de leer van de Heilige Profeet Mohammed?
De oorspronkelijke leren die aan diverse volkeren werden gebracht door de profeten die onder hen verschenen, gingen geleidelijk aan verloren, werden veranderd en verdoezeld. Toen zond God de Heilige Profeet om:

a. deze originele principes opnieuw in te stellen,

b. andere waarheden te prediken die nog niet eerder gepredikt waren, maar die noodzakelijk waren nu de mensheid zich had ontwikkeld,

c. het beste van iedere godsdienst in ťťn geloof te bundelen.

Dus de Heilige Profeet Mohammed verscheen als de Laatste Profeet om de hele wereld ťťn, perfecte en eeuwigdurende godsdienst te geven _ de Islam.


9. Wat moet men doen om een Moslim te worden?
Een persoon wordt een Moslim door in het openbaar een eed uit te spreken die bekend staat als de Kalima Sjahada. Die luidt als volgt:

Asj-hadoe an la ilaha ill-Allah
(Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah)

Wa asj-hadoe anna Moehammad-an rasoel-Oellah
(En ik getuig dat Mohammed de Boodschapper is van Allah).

De Kalima bevat de twee basiszaken waarin een Moslim moet geloven: dat er slechts ťťn God is _ Allah, en dat de Heilige Profeet Mohammed Allah's Boodschapper voor de mensheid is.