Start
Omhoog

   
 
 • STICHTING: Het Christendom begon ongeveer 2.000 jaar geleden in wat nu IsraŽl is.
 • STICHTER: Jezus van Nazareth.
 • BELANGRIJKE GESCHRIFTEN: De Bijbel, Oude en Nieuwe Testament.
 • AANHANGERS: Geschat op 1.5 miljard.
 • SEKTEN: Het Christendom kanverdeeld worden in 3: rooms-katholiek, Oosters-orthodox en Protestant. 

Onze vader,

die in de hemelen zijt,

geheiligd zij uw naam,

uw rijk kome,

uw wil geschiede op aarde als in de hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

Leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

 

SAMENVATTING

Het merendeel van Christenen houdt zich aan de Apostolische Geloofsbelijdenis:

" Ik geloof in God de Vader, 

Schepper van Hemel en Aarde, 

en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

gekruisigd is, gestorven en begraven, 

die nedergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden, 

opgevaren ten hemel, 

zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

de heilige Katholieke Kerk, 

de gemeenschap der heiligen, 

vergeving van de zonden, 

de verrijzenis van het lichaam

en het eeuwig leven." 

 

Bij de meeste Christelijke geloven draait het om de basisprincipes van deze geloofsbelijdenis. Het Christendom is er van overtuigd dat het de enige ware godsdienst is, de enige weg naar verlossing. Dit veroorzaakt een drang om over de gehele wereld het evangelie te verkondigen. Nadruk wordt gelegd op Jezus als God en Verlosser, op goed gedrag, mededogen, dienstbaarheid aan de mensheid, geloof en voorbereiding voor het Laatste Oordeel. Alleen goede Christenen zullen worden verlost en toegelaten in de Hemel. Tegenwoordig is meer dan de helft van de Christenen zwart. Het lidmaatschap neemt af in ontwikkelde landen maar groeit in ontwikkelingslanden.

CHRISTELIJKE GELOOFSPUNTEN

 1. Ik geloof in God de Vader, Schepper van het universum, altijd heersend over de mens, Zijn geliefde schepping.
 2. Ik geloof dat de mens wordt geboren als zondaar, en dat hij alleen tot verlossing kan komen door de Verlosser, Jezus Christus, God's enig geboren Zoon.
 3. Ik geloof dat Jezus is geboren uit Maria, een maagd.
 4. Ik geloof dat Jezus gestorven is aan het kruis, toen is opgestaan uit de dood en nu aan de rechterhand van de Vader gezeten is als de uiteindelijke rechter over de doden, en dat Hij zal wederkeren zoals is voorspeld.
 5. Ik geloof dat de ziel wordt belichaamd voor slecht ťťn leven, maar onsterfelijk is en rekenschap verschuldigd is aan God voor alle gedachten en daden.
 6. Ik geloof in de historische waarheid van de Heilige Bijbel, dat het een heilig geschrift is van de hoogste autoriteit en het enige woord van God.
 7. Ik geloof dat na de dood de ziel, overeenkomstig aardse daden en acceptatie van het Christelijk geloof, binnengaat in de Hemel, Vagevuur of Hel. Dat het tot een Laatste Oordeel zal komen wanneer de doden zullen opstaan, de bekeerden het eeuwige leven zullen krijgen en de gevallenen voor altijd zullen lijden.
 8. Ik geloof in de inherente goedheid van de mensheid en de positieve aard van het leven, en in de onschatbare waarde van liefde, liefdadigheid en geloof.
 9. Ik geloof in de Heilige Drie-eenheid van God die Zichzelf openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest, en in het bestaan van Satan, de belichaming van het kwaad, misleiding en duisternis.

Doelen:

Het doel van het Christendom is eeuwig leven met God in de Hemel, een volmaakt bestaan waarin God's glorie en gelukzaligheid deel zijn. Het is ook een persoonlijk leven, op verschillende wijzen ervaren door zielen volgens de mate van genade dat bereikt is in het leven.

Het pad:

De positie van de mens is veroorzaakt door ongehoorzaamheid aan God's wil. De mens heeft redding nodig van de krachten die hem onderworpen maken en vernietigen - angst, zelfzucht, hopeloosheid, begeerte en de bovennatuurlijke krachten van de Duivel, zonde en dood waartegen hij niet opgewassen is. Zijn verlossing komt alleen door geloof in Jezus Christus, dat betekent, in acceptatie van Jezus' opstanding uit de dood als bewijs van God's macht over de krachten van zonde en dood. Een goed Christen leidt een leven van deugd en gehoorzaamheid aan God uit dankbaarheid aan God voor de opoffering van Christus voor de zonden van alle mensen die Jezus Christus accepteren als persoonlijke Verlosser en Heer. Jezus zal wederkeren om te oordelen over de wereld en God's wet naar de aarde te brengen. Door de wet van God te volgen, zoals beschreven in de Heilige Bijbel, en door God's zegen, verkrijgt de mens verlossing. Degenen die deze zegening niet verkrijgen, worden - na de dood - naar een hel van eeuwig lijden en vervloeking gezonden.

 

Onderverdeling christendom
(Bron: Quid, Robert Laffont, 1998)

Rooms-Katholieken 981,5 miljoen
Protestanten 404 miljoen
Orthodoxe christenen 218,3 miljoen
Anglicanen 69,1 miljoen
Overige christenen 282,3 miljoen
Totaal aantal Christenen 1.955,2 miljoen
 
 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciŽle basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.