Start
Omhoog

   Bodemverontreiniging

 

  • Wat is bodemverontreiniging?

Onder bodemverontreiniging verstaan we de aanwezigheid van stoffen of organismen, veroorzaakt door menselijke activiteiten die de kwaliteit van de bodem slechter maken.

 

  • Natuurlijke oorsprong.

Door natuurlijke omstandigheden kunnen in de bodem veel schadelijke stoffen voorkomen.

  • Lucht.

Via de lucht kunnen veel schadelijke stoffen op de bodem terechtkomen. Enkele voorbeelden zijn lood langs verkeerswegen en zware metalen rondom industriegebieden.

 

 

  • Landbouw.

Bij het gebruik van dierlijke mest op landbouwgrond worden naast voedingsstoffen ook schadelijke stoffen op de bodem gebracht. 
In het verleden werd op landbouwgrond ook vaak zuiveringsslib als meststof toegediend. Dit slib, vaak afkomstig van rioolwaterzuivering- installaties, bevat relatief veel zware metalen en restanten van bestrijdingsmiddelen.
Naast dierlijke mest en zuiveringsslib wordt in de landbouw ook gebruik gemaakt van kunstmeststoffen. Het veel gebruiken hiervan kan leiden tot een verhoogd gehalte lood en cadmium in de bodem. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan ertoe leiden dat met name restanten van zware metalen uit deze bestrijdingsmiddelen in de bodem worden aangetroffen.

 

  • Afval.

In het verleden, maar ook tegenwoordig, werd veel afvalmateriaal gebruikt voor het verharden en ophogen van wegen, paden en percelen. De meest gebruikte materialen hierbij zijn bouwpuin en -zand, haven- en slootslib en vliegas.
Ook het jarenlang verbranden van afval en hout op dezelfde plaats kan de bodem verslechteren.

  • Wat gebeurt er verder?

Men gaat de grond testen en de resultaten dan vergelijken met de waarde die je moet volgen en niet mag overschrijden (=streefwaarde). Worden alle onderzochte stoffen gemeten beneden de streefwaarde dan is de bodem geschikt voor alle gebruik.
Indien een of meerdere stoffen boven de streefwaarde worden gemeten, dan kan het zijn dat je bepaalde dingen niet mag doen met de bodem! 

 

  • Speciale woorden.


Bodemmoeheid = Als je steeds hetzelfde gewas (bv. graan) op je grond verbouwt, dan raakt hij uitgeput en zal hij ook minder opbrengen.


Bodemziekten = Sommige gewassen krijgen ziekten doordat de grond niet gezond is.


Bodemfauna = De dieren die in de bodem een schuilplaats en voeding vinden. Bijvoorbeeld: mijten, springstaarten, regenwormen, slakken, spinnen, kevers en insectenlarven. 


Bodemflora = De in de bovenlaag van de bodem levende plantaardige organismen: bodembacteriŽn, algen en schimmels.

 
 

Vragen of opmerkingen: redactie@kinderenwebhotel.be   
Copyright © 2004 Kinderen (Deze gegevens mogen enkel en alleen gebruikt worden voor schooldoeleinden en op niet-commerciŽle basis, en niet als informatie voor websites. Enkel links zijn toegelaten. )
De redactie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, of op ingezonden werken.